Pineola Inn
Box 53
Hwy. 221
Pineola, N. C. 28662
828-733-4979