Pineola Inn
Box 53 Hwy. 221
Pineola, N. C. 28662
828-733-4979

828-733-2008